Na današnji dan

ĆURUVIJA pucao sam na sebe, i to s leđa...

Filip Mladenović RSS / 02.02.2024. u 18:12

Ubistvo Slavka Ćuruvije
Ubistvo Slavka Ćuruvije
Još 19. aprila 2023. godine Apelacioni sud u Beogradu je oslobodio sve optužene za ubistvo Slavka Ćuruvije 11. aprila 1999, a odluku o tome je publikovao danas, pred vikend, skoro 10 meseci kasnije...

Šta piše u oslobađajućoj presudi?

2. februar 2024. godine

RADOMIR MARKOVIĆ I DR.
PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje, K Po1 73/20 od 2. decembra 2021. godine zbog izvršenja krivičnog dela teško ubistvo iz člana 114, stav 1, tačka 5. KZ (od čega okr. Marković u podstrekavanju, a okr. Radonjić, Kurak i Romić kao saizvršioci) okr. Radomir Marković i Milan Radonjić su osuđeni na kazne zatvora u trajanju od po 30 godina, dok su okr. Miroslav Kurak i Ratko Romić osuđeni na kazne zatvora u trajanju od po 20 godina. Oštećeni su radi ostvarivanja svojih imovinsko-pravnih zahteva upućeni na parnični postupak.

Okrivljeni su oglašeni krivim što su aprila meseca 1999. godine, po nalogu NN lica, po prethodnom dogovoru i planu, lišili života vlasnika, direktora, glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista „Dnevni telegraf" i nedeljnika „Evropljanin", oštećenog, sada pokojnog, Slavka Ćuruviju, iz niskih pobuda, zbog njegovog istupanja u zemlji i inostranstvu i kritike nosioca političke vlasti, a radi očuvanja postojeće strukture vlasti, tako što je okr. Marković, tada načelnik Resora državne bezbednosti MUP-a RS, a nakon odbijanja komandanta JSO Milorada Ulemeka, krajem marta meseca 1999. godine, da, sa pripadnicima svoje jedinice, liši života oštećenog, početkom aprila 1999. godine, plan o lišenju života oštećenog preneo okr. Radonjiću i tako istog podstrekao da pripremi fizičku likvidaciju oštećenog, pa je okr. Radonjić postigao dogovor o lišenju života oštećenog, sa pripadnikom RDB-a, okr. Romićem i Kurakom, iskoristio svoja službena ovlašćenja načelnika CRDB Beograd radi izvršenja planiranog krivičnog dela, tako što je protivzakonito bez pismenog predloga, dao usmeni nalog za primenu mere tajna kontrola telefonskih razgovora, suprotno Pravilu o radu službe državne bezbednosti i Uputstva o primenjivanju propisanih sredstava i metoda rada u izvršavanja poslova iz delokruga SDB i izdao usmeni nalog, sada pokojnom, Zoranu Paviću, načelniku Devetog odeljenja CRDB Beograd, da se 9. i 10. aprila 1999. godine primeni mera trajnog praćenja neprekidno 24 časa i da ga izveštava o svakom kretanju oštećenog, a 11. aprila 1999. godine, zbog zakasnelog javljanja prethodnog dana, kada je oštećeni već ušao u stan, naložio da ga hitno i detaljno obaveštava o svakoj promeni kretanja i mesta gde se oštećeni nalazi, a posebno kada se uputi ka svom stanu, te organizovao da sa podacima o kretanju oštećenog budu upoznati okr. Romić i Kurak, a preko njih i neposredni izvršilac i tako omogućio neposredno izvršenje dela od strane NN lica i to tako što je 9. aprila 1999. godine Draganu Paviću dao nalog da preda vozilo marke „Golf" okr. Romiću, koji je istog dana u večernjim satima preuzeo navedeno vozilo, a koje je bez evidentiranja u kolskoj knjižici, isti koristio u neposrednoj blizini mesta izvršenja, te preko kolske radio stanice, u vozilu 11. aprila 1999. godine čuo izveštavanje pripadnika Devetog odeljenja i tako imao informaciju o kretanju istih i oštećenog, pa nakon što je okr. Radonjić izdao usmeni nalog Paviću da obustavi trajno praćenje oštećenog i preuzme dalje praćenje drugog lica, na koji način je sprečio da okr. Romić, Kurak, a pored njih i neposredni izvršilac, NN lice, budu uočeni od pripadnika Devetog odeljenja RDB, odmah, po davanju naloga, telefonskim putem obavestio okr. Romića i Kuraka o kretanju oštećenog, koji su omogućili NN licu da, a nakon ulaska, sada pokojnog Slavka Ćuruvije, sa oštećenom Brankom Prpom, u prolaz zgrade broj 35 u sadašnjoj Svetogorskoj ulici, istima neopaženo priđe iza leđa i oko 16,45 časova, sa razdaljine od oko 1,5 metar, iz automatskog pištolja ispali rafalno 5 projektila u leđa oštećenog, nanoseći mu više ustrelina i prostrelina u predelu desne polovine leđa, grudnog koša, desne ruke i glave, od kojih se oštećeni zaneo i pao, potom oštećenu Branku Prpu, kada je pokušala da se okrene, udario drškom pištolja u potiljačni deo glave, od kog udarca je pala, nanevši joj laku telesnu povredu, pa je potom, iz neposredne blizine od 0,8 metara, ponovo rafalno ispalio više projektila u glavu i telo oštećenog, i naneo mu 7 ustrelina i prostrelina, pa je, usled oštećenja za život važnih moždanih centara, nastupila smrt istog.

PODNOSIOCI ŽALBE
Tužilac za organizovani kriminal, okrivljeni i njihovi branioci, kao i supruga okr. Radomira Markovića.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Posebno odeljenje za organizovani kriminal Apelacionog suda u Beogradu, nakon održanog pretresa, donelo je 19. aprila 2023. godine presudu Kž1 Po1 9/22 kojom je, usvajanjem žalbi odbrane i delimičnim usvajanjem žalbe Tužilaštva, preinačilo prvostepenu presudu i okr. Radomira Markovića oslobodilo od optužbe da je izvršio krivično delo teško ubistvo u podstrekavanju iz člana 114, stav 1, tačka 5. KZ, te okr. Milana Radonjića, Miroslava Kuraka i Ratka Romića da su, kao saizvršioci, izvršili krivično delo teško ubistvo iz člana 114, stav 1, tačka 5. KZ. Oštećeni su radi ostvarivanja svojih imovinsko - pravnih zahteva upućeni na parnični postupak.
Apelacioni sud je, nakon održane sednice veća, doneo odluku da otvori pretres pred drugostepenim sudom, jer je osnovano izjavljenim žalbama ukazano da je prvostepeni sud i u ponovljenom postupku učinio bitne povrede odredaba krivičnog postupka zbog kojih nije bilo moguće ispitati pravilnost i zakonitost pobijane presude, a takođe nije postupio po nalogu drugostepenog suda i nije otklonio nepravilnosti na koje je ukazano ranije donetim rešenjem Apelacionog suda što je bilo od odlučnog uticaja na donošenje zakonite i pravilne presude. Naime, prvostepeni sud je presudom koja se napada žalbama prekoračio optužbu, povredio identitet optužbe i presude i nije rešio predmet optužbe, a pritom je i selektivnom ocenom dokaza u potpunosti zanemario određene činjenice koje proizlaze iz izvedenih dokaza, a koje međusobno posmatrane pružaju osnov za drugačije presuđenje.
Sud je doneo odluku da na pretresu pred drugostepenim sudom ponovo ispita svedoka oštećenu Branku Prpa, Milorada Ulemeka, Miloša Simovića i Aleksandra Simovića i da izvede dokaze čije izvođenje je odbijeno od strane prvostepenog suda. Svedoci Ulemek, te Miloš i Aleksandar Simović nisu želeli da odgovaraju na postavljena pitanja suda i stranaka i uskratili su svedočenje. Sud je pročitao njihove iskaze koje su dali pred Tužilaštvom za organizovani kriminal, kao i iskaze Dejana Milenkovića i Miladina Suvajdžića, koji su se izjašnjavali samo o informacijama koje su od nekog čuli, pritom isti sadrže i potpuno različita izjašnjenja, a s obzirom na to da su izjavili da o ovom događaju nemaju neposrednih saznanja, Sud je utvrdio da su iskazi ovih svedoka iz istrage ne samo nepouzdani, već i da se ne mogu sa sigurnošću prihvatiti kao istiniti.
Po nalaženju Apelacionog suda, i pored svih izvedenih dokaza, tokom postupka nije utvrđeno postojanje organizovane kriminalne grupe, niti je utvrđeno ko je, kada i gde, kao što se navodi u dispozitivu optužnice, učestvovao u sačinjavanju prethodnog dogovora i plana za lišenje života vlasnika, direktora glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista "Dnevni telegraf" i nedeljnika "Evropljanin" oštećenog sada pok. Slavka Ćuruvije, a nije izveden ni jedan dokaz u prilog navodima optužbe, da je takav nalog dat od strane NN lica "iz najviših struktura vlasti".
Takođe, ni navodi da je okr. Marković upoznao okr. Radonjića sa planom o lišenju života novinara sada pok. Slavka Ćuruvije, odnosno da mu je preneo plan i tako ga sa umišljajem podstrekao da pripremi njegovu fizičku likvidaciju, nisu potkrepljeni ni jednim izvedenim dokazom, te stoga logičko zaključivanje prvostepenog suda samo na osnovu odnosa subordinacije između okr. Markovića i Radonjića, nije moglo biti prihvaćeno.
Tokom postupka nije izveden ni jedan dokaz koji bi potvrdio navode optužbe da je okr. Radonjić postigao dogovor o neposrednom izvršenju ubistva sa okr. Kurakom i Romićem.
Apelacioni sud je nesporno utvrdio da su operativno tehničke mere tajne kontrole telefonskih razgovora i mere tajnog praćenja i osmatranja prema Slavku Ćuruviji primenjivane i pre dolaska okr. Radonjića na mesto načelnika CRDB Beograd, te da su bili ispunjeni svi propisani uslovi za tajno praćenje sada pok. Slavka Ćuruvije do momenta njegovog prekida, te da je ova mera primenjena kao uobičajeni metod i redovna službena radnja iz delokruga nadležnosti Resora državne bezbednosti i zasnovana na odgovarajućim propisima, te nije dokazana teza optužbe da su nalozi za primenu operativno tehničkih mera bili dati u cilju lišenja njegovog života.
Takođe, Apelacioni sud je na osnovu dokaza i to, prvenstveno, na osnovu ispitivanja svedoka pripadnika Devetog odeljenja koji su učestvovali u praćenju sada pok. Slavka Ćuruvije utvrdio da se beli Golf 3 koji se navodi u optužnici nije nalazio na licu mesta, a dokaze o tome ko je preuzeo vozilo i u kom vremenskom periodu ga je koristio, detaljno je obrazložio u svojoj odluci.
Svedok oštećena Branka Prpa se dosledno tokom postupka izjašnjavala o činjenici da lice koje je lišilo života Slavka Ćuruviju nisu ni okr. Kurak ni okr. Romić, što je ponovila i na pretresu pred drugostepenim sudom.
Apelacioni sud je na pretresu odbio predlog odbrane da se izveštaj o presnimavanju, forenzičkoj analizi i pregledu pohranjenih podataka o ostvarenom telefonskom saobraćaju od 12. februara 2012. godine, potpisan od strane D. J, V. Đ. i Dragana Kecmana, sa pratećom dokumentacijom, izdvoji iz spisa kao nezakonit, nalazeći da treba prihvatiti argumente iz rešenja Apelacionog suda od 29. juna 2018. godine, te se nije dalje upuštao u pitanje zakonitosti navedenog izveštaja, prihvatajući argumentaciju Apelacionog suda koji je svojim rešenjima u dva navrata odlučivao o predlogu za izdvajanje dokaza. Nakon što je ovaj dokaz detaljno razmotren kako sam za sebe, tako i u vezi sa ostalim izvedenim dokazima, drugostepeni sud je našao da se isti ne može prihvatiti kao pouzdan i verodostojan i da se na njemu ne može zasnovati činjenično stanje u ovom krivičnom postupku, iz razloga koji su detaljno obrazloženi u odluci drugostepenog suda.
Pojedini okrivljeni i svedoci su osporavali komunikaciju na način kako je to navedeno u sačinjenom izveštaju, pritom je Apelacioni sud utvrdio da u izveštaju, između ostalog, nije sadržana komunikacija za telefonski broj svedoka Stevana Nikčevića za dan 11. april 1999. godine, a isti se izjasnio da je toga dana uobičajeno razgovarao. Navedeno je posebno značajno, s obzirom na to da iz izveštaja od 21. februara 2008.godine, koji su potpisali D. P. i Dragan Kecman, proizlazi da je vršena selekcija podataka sa DLT traka, dakle, pre nego što je i doneta naredba istražnog sudije od 16. decembra 2011. godine. Po čijem nalogu, na osnovu kojih kategorija i po kojim parametrima, Sud nije mogao da utvrdi ni ispitivanjem na glavnom pretresu u svojstvu svedoka Dragana Kecmana, budući da je isti izjavio da u tome osim potpisivanja izveštaja nije učestvovao jer nema potrebna znanja, već da je to obavljala D. P, koja nikada nije ispitana, s obzirom da je preminula, tako da sve činjenice koje su navedene u izveštaju od 21. februara 2008. godine, nisu ni mogle biti proverene u sudskom postupku.
Dakle, iščitavanje DLT traka i selekcija podataka koji su se nalazili na njima je izvršeno bez zahteva tužioca i naredbe tada istražnog sudije, a pritom u izveštaju od 21. februara 2008. godine, ne postoji podatak kada je i u kom vremenskom periodu i na koji način, odnosno po kojim kriterijumima vršena selekcija podataka, dok u daljem toku krivičnog postupka niko po naknadno donošenim naredbama za veštačenje nije uspeo da podatke sa DLT traka očita, niti da izvrši uvid u sadržinu istih.
Ovakav zaključak Suda potvrđuje i činjenica da i nakon dostavljanja izveštaja od 12. februara 2012. godine, tužilaštvo i sud nastavljaju sa daljim postupanjim u odnosu na DLT trake o čemu svedoče i dokazi u spisu koji potvrđuju da se i u nastavku postupka oduzimaju podaci o elektronskoj komunikaciji, pribavljaju podaci o lokacijama baznih stanica, njihovim koordinatama.
Apelacioni sud, u odsustvu neposrednih i posrednih dokaza koji bi pouzdano potvrdili da su okr. Marković, Radonjić, Kurak i Romić izvršioci ovog krivičnog dela, nalazi da nisu na nesumnjiv način dokazani navodi optužbe, te je usvajanjem žalbi odbrane i delimičnim usvajanjem žalbe Tužilaštva, preinačio prvostepenu presudu tako što je oslobodio od optužbe okr. Markovića da je izvršio krivično delo teško ubistvo u podstrekavanju, a okr. Radonjića, Kuraka i Romića da su kao saizvršioci izvršili krivično delo teško ubistvo, dok su oštećeni upućeni na parnični postupak radi ostvarivanja imovinskopravnog zahteva.
Činjenica da je pok. Slavko Ćuruvija bio kritičar tada aktuelne vlasti, za ovaj Sud nije sporna, ali s obzirom na to da je u odnosu na okrivljene doneta oslobađajuća presuda, to se Sud nije ni mogao upuštati u motive izvršenja ovog krivičnog dela. 

Dakle, Slavko Ćuruvija je sam sebi ispalio pregršt metaka u vlastita leđa, sudeći po skandaloznoj presudi Apelacionog suda u Beogradu od 19. aprila 2023. godine. 

AtačmentiKomentari (55)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Черевићан Черевићан 23:38 02.02.2024

nihil obstat

т'јст....Činjenica je

чудни су ти...недореци судски
слуђују......нас....људе обичне,
богме...се поштено потруде
да им пресуде буду необичне
Filip Mladenović Filip Mladenović 01:11 03.02.2024

Re: nihil obstat

Milorad Ulemek Legija, nekadašnji komandant Jedinice za specijalne operacije Državne bezbednosti Srbije, izjavio je pred Specijalnim sudom da doživljava pretnje zbog svedočenja na suđenju za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Ulemek, koji je ključni svedok u ovom procesu, prvi put se pojavio pred sudom u tom predmetu i ponovio deo iskaza iz istrage kojim je ukazao da su četvorica optuženin službenika srpskog DB-a učestvovala u likvidaciji vlasnika Dnevnog Telegrafa.

“Pretili su mi da ne bih svedočio na ovom suđenju. Ali nisam uplašen. Prete meni i mojoj porodici. Ali to sam ja rešio, i ja ću to rešiti, ne treba vi tužioče da brinete za to”, rekao je Milorad Ulemek odgovarajući na pitanja tužioca Milenka Mandića, koji je posle ovakvog odgovora svedoka ispitivanje završio rečima “Mislim da vam je sve jasno”, koje je uputio sudskom veću.

Pred sudom je rekao da nema neposredna saznanja o ubistvu Slavka Ćuruvije, već je ponovio najvažniji deo iskaza tužiocu, koji se odnosi na susret iz 2000. godine.

“Sa načelnikom resora Državne bezbednosti (DB) Radomirom Markovićem razgovarao sam o detaljima hapšenja jednog lica koje je trebalo da izvede moja jedinica. Pitao sam ga ko iz DB-a će da bude navigator, odnosno ljudi iz službe koji treba da nam pokažu lokaciju, a Marković mi je rekao ‘Ovi Radonjini što su ubili Ćuruviju’. Kada sam izašao, u holu ispred njegove kancelarije zatekao sam gospodina Romića i gospodina Kuraka”, rekao je tada Milorad Ulemek.
bene_geserit bene_geserit 01:20 03.02.2024

Re: nihil obstat

Ulemek, koji je ključni svedok u ovom procesu ...
... nema neposredna saznanja o ubistvu Slavka Ćuruvije

Hm Filipe, jel si završio i Pravni fakultet uz Ekonomiju i FDU?
Nešto ovo deluje tanko što se tiče dokaza.
Filip Mladenović Filip Mladenović 01:32 03.02.2024

Re: nihil obstat

Policijski pukovnik Dragan Kecman, koji je razrešio ubistvo Slavka Ćuruvije, rekonstruiše, u razgovoru za "Cenzolovku", šta se tačno dogodilo tog 11. aprila 1999. godine.

Na osnovu svedočenja i podataka sa baznih stanica, Kecman tvrdi da je Ratko Romić ulicom pratio Slavka, a Miroslav Kurak sedeo u belom "golfu". Romić ga kratko poziva, Kuraku treba pet-šest sekundi do prolaza u kome je Slavko ubijen.
Romić je preuzeo praćenje Slavka Ćuruvije od momenta prekida... On je, po mom mišljenju, išao ulicom, a izvršilac je sedeo u vozilu – najverovatnije u belom "golfu". Kad je preuzeo praćenje, bazne stanice pokazuju da je kratko pozvao Kuraka. Ne znam šta mu je rekao, ali poziv je bio kratak i verovatno je rekao samo „preuzeo”, „kreće”, tako nešto. Bilo je sasvim dovoljno vremena da se on pripremi, da se spoje, da zajedno uđu u prolaz.

Kad su ti ljudi, Romić i Kurak, bili kod nas u SBPOK-u, u vreme "Sablje" i tokom istrage, ponudili smo im da izađu na poligrafsko testiranje u vezi sa ubistvom Ćuruvije i da skinu sa sebe sumnju da su izvršioci tog krivičnog dela. Da li bi onaj ko nije umešan prihvatio? Normalno. A onaj ko je umešan? Gledao bi kako da to izbegne, da ne prihvati, da ovo, da ono…

Pođimo samo od te sitne stvari – poligrafa – koji nije dokaz na sudu, ali opet može da bude dobar pokazatelj. Što je bio problem da se poligrafski testiraju svi ovi koji kažu da su nevini, a dovode se u vezu sa ubistvom? Da im na kraju kažemo: „Izvinjavamo se, nije to tako kako smo mislili.”


shmoo shmoo 23:25 03.02.2024

SLAVKO ĆURUVIJA, NOVINAR U CIVILU

Filip Mladenović

Pred sudom je rekao da nema neposredna saznanja o ubistvu Slavka Ćuruvije, već je ponovio najvažniji deo iskaza tužiocu, koji se odnosi na susret iz 2000. godine.

“Sa načelnikom resora Državne bezbednosti (DB) Radomirom Markovićem razgovarao sam o detaljima hapšenja jednog lica koje je trebalo da izvede moja jedinica. Pitao sam ga ko iz DB-a će da bude navigator, odnosno ljudi iz službe koji treba da nam pokažu lokaciju, a Marković mi je rekao ‘Ovi Radonjini što su ubili Ćuruviju’. Kada sam izašao, u holu ispred njegove kancelarije zatekao sam gospodina Romića i gospodina Kuraka”, rekao je tada Milorad Ulemek.Правила ПОШТЕНОГ и ПРАВОГ ИСТИНСКОГ истраживачког новинарства налажу да ти, Филипе, сада својим читаоцима предочиш шта о том сусрету каже и Радомир Марковић у својој књизи "Казна без злочина" коју је писао у затвору.

На жалост, "демократска" Тадићева власт није дозволила објављивање те књиге у Србији па је штампана и објављена у Републици Српској.

Ако хоћеш могу да ти је позајмим. Радио сам лектуру на тој књизи па сам добио један примерак.

Препиши из ње шта ти треба.

Али да ми вратиш књигу!

Немој да моја књига нестане као што је то обичај код свих вас, "поштених и независних демократских новинара" од 1945. на овамо када је много што шта нестало чим сте га се дотакли.

Узгред...

Ма види само, ко нам је то овде на слици заједно са Милошевићем на Косову?

( "Нико не сме да вас бије." )"Ćuruvija nije bio u Miloševićevoj pratnji kao novinar, on je tada bio pripadnik Državne bezbednosti Srbije i ja sam ga tada dobro poznavao i sarađivao s njim, kao i s drugim pripadnicima DB-a iz Beograda. Neki od njih su radili i kao moje obezbeđenje", kazao je Šolević.

Zanimljivo, ali ne i slučajno, samo nekoliko mjeseci kasnije, Slavko Ćuruvija se "aktivirao" u novinarstvu i kao novinar lista "Borba" stigao je u Bosnu i Hercegovinu na čelu novinarske "kaznene ekspedicije" iz Beograda koja je istraživala u tom trenutku još neotkrivenu aferu "Agrokomerc". Kako je nešto kasnije Hakiji Pozdercu, jednoj od žrtava afere "Agrokomerc", priznala novinarka "Borbe" Dragica Pušonjić, njen šef Ćuruvija sugerisao joj je da za sve bitne informacije o "Agrokomercu" konsultuje isključivo tadašnjeg ministra policije u BiH Duška Zgonjanina.ЛИНК

Filip Mladenović Filip Mladenović 01:56 04.02.2024

Re: SLAVKO ĆURUVIJA, NOVINAR U CIVILU

shmoo
Filip Mladenović

Pred sudom je rekao da nema neposredna saznanja o ubistvu Slavka Ćuruvije, već je ponovio najvažniji deo iskaza tužiocu, koji se odnosi na susret iz 2000. godine.

“Sa načelnikom resora Državne bezbednosti (DB) Radomirom Markovićem razgovarao sam o detaljima hapšenja jednog lica koje je trebalo da izvede moja jedinica. Pitao sam ga ko iz DB-a će da bude navigator, odnosno ljudi iz službe koji treba da nam pokažu lokaciju, a Marković mi je rekao ‘Ovi Radonjini što su ubili Ćuruviju’. Kada sam izašao, u holu ispred njegove kancelarije zatekao sam gospodina Romića i gospodina Kuraka”, rekao je tada Milorad Ulemek.Правила ПОШТЕНОГ и ПРАВОГ ИСТИНСКОГ истраживачког новинарства налажу да ти, Филипе, сада својим читаоцима предочиш шта о том сусрету каже и Радомир Марковић у својој књизи "Казна без злочина" коју је писао у затвору.

На жалост, "демократска" Тадићева власт није дозволила објављивање те књиге у Србији па је штампана и објављена у Републици Српској.

Ако хоћеш могу да ти је позајмим. Радио сам лектуру на тој књизи па сам добио један примерак.

Препиши из ње шта ти треба.

Али да ми вратиш књигу!

Немој да моја књига нестане као што је то обичај код свих вас, "поштених и независних демократских новинара" од 1945. на овамо када је много што шта нестало чим сте га се дотакли.

Узгред...

Ма види само, ко нам је то овде на слици заједно са Милошевићем на Косову?

( "Нико не сме да вас бије." )"Ćuruvija nije bio u Miloševićevoj pratnji kao novinar, on je tada bio pripadnik Državne bezbednosti Srbije i ja sam ga tada dobro poznavao i sarađivao s njim, kao i s drugim pripadnicima DB-a iz Beograda. Neki od njih su radili i kao moje obezbeđenje", kazao je Šolević.

Zanimljivo, ali ne i slučajno, samo nekoliko mjeseci kasnije, Slavko Ćuruvija se "aktivirao" u novinarstvu i kao novinar lista "Borba" stigao je u Bosnu i Hercegovinu na čelu novinarske "kaznene ekspedicije" iz Beograda koja je istraživala u tom trenutku još neotkrivenu aferu "Agrokomerc". Kako je nešto kasnije Hakiji Pozdercu, jednoj od žrtava afere "Agrokomerc", priznala novinarka "Borbe" Dragica Pušonjić, njen šef Ćuruvija sugerisao joj je da za sve bitne informacije o "Agrokomercu" konsultuje isključivo tadašnjeg ministra policije u BiH Duška Zgonjanina.ЛИНКPa to sam i napisao, da je Ćuruvija sam sebe upucao, s leđa, i to 17 puta zaredom!

E, sad da li je pucao na sebe s leđa kao novinar, kao urednik ili kao, što tvrdi moralna gromada koja se odaziva na prezime Šolević, pripadnik Državne bezbednosti Srbije, to, priznaćete, nije važno!

Važno je šta kaže Šolević i šta piše Radomir Marković u svojoj knjizi, koja se po kvalitetu, pretpostavljam, može porediti samo sa nekom od Legijinih knjiga, izdao ih je desetak...
milisav68 milisav68 02:03 04.02.2024

Re: SLAVKO ĆURUVIJA, NOVINAR U CIVILU

shmoo

ЛИНК

Ne padaj u vatru, to se oni kolju između sebe.

Ali da Ćuruvija je bio u DB-u, i bio je tih dana tamo.
milisav68 milisav68 02:06 04.02.2024

Re: SLAVKO ĆURUVIJA, NOVINAR U CIVILU

Filip Mladenović
Pa to sam i napisao, da je Ćuruvija sam sebe upucao, s leđa, i to 17 puta zaredom!

Ma ti na ovom portalu možeš da pišeš šta hoćeš - niko te ne dira.
shmoo shmoo 09:31 04.02.2024

Re: SLAVKO ĆURUVIJA, NOVINAR U CIVILU

Filip Mladenović

Pa to sam i napisao, da je Ćuruvija sam sebe upucao, s leđa, i to 17 puta zaredom!На неки начин си у праву.

Ћурувија је сам крив што је довео себе у ситуацију да буде на погрешном месту у погрешно време са погрешним људима.

И још да се хвата у коло и да игра велику игру са њима.

Нико га на то није терао.

Као ни Ђинђића.

Што каже стара индијанска пословица, жене и деца могу себи да допусте да буду неопрезни, али мушкарци то не смеју себи да дозбволе јер доводе у питање будућност целог племена.

shmoo shmoo 09:42 04.02.2024

Re: SLAVKO ĆURUVIJA, NOVINAR U CIVILU

milisav68
shmoo

ЛИНК

Ne padaj u vatru, to se oni kolju između sebe.

Ali da Ćuruvija je bio u DB-u, i bio je tih dana tamo.
Знам да се то они кољу између себе.

Зато сам и далеко од тога да падам у ватру.

Него да не помисле ти што се сада кољу између себе да смо баш сви у овој Србији овце за шишање што рече Соло на оном коцкарском блогу о индексима.

Јесте.

Ћурувија је и постао новинар тако што је прво био службеник Службе у Србији.

То им је расадник новинарских "талената", та Служба.

П.С. - Како сам пиздео исправљајући књигу Радомира Марковића због типичног пандурског језика којим је писана.

Каже:"Са Легијом сам остварио контакт на паркингу хотела..."

Пази, "остварио контакт".

И жалим се ја на тај њихов пандурски језик једној колегиници чији муж ради за Службу, а она ми каже:

"Ти не схваташ... Њих, бре, годинама дрилују да тако пишу своје извештаје."

И ја шта ћу, оставим "остварио контакт" да не задирем превише у ауторов стил.


Filip Mladenović Filip Mladenović 10:40 04.02.2024

Re: SLAVKO ĆURUVIJA, NOVINAR U CIVILU

shmoo
milisav68
shmoo

ЛИНК

Ne padaj u vatru, to se oni kolju između sebe.

Ali da Ćuruvija je bio u DB-u, i bio je tih dana tamo.
Знам да се то они кољу између себе.

Зато сам и далеко од тога да падам у ватру.

Него да не помисле ти што се сада кољу између себе да смо баш сви у овој Србији овце за шишање што рече Соло на оном коцкарском блогу о индексима.

Јесте.

Ћурувија је и постао новинар тако што је прво био службеник Службе у Србији.

То им је расадник новинарских "талената", та Служба.

П.С. - Како сам пиздео исправљајући књигу Радомира Марковића због типичног пандурског језика којим је писана.

Каже:"Са Легијом сам остварио контакт на паркингу хотела..."

Пази, "остварио контакт".

И жалим се ја на тај њихов пандурски језик једној колегиници чији муж ради за Службу, а она ми каже:

"Ти не схваташ... Њих, бре, годинама дрилују да тако пишу своје извештаје."

И ја шта ћу, оставим "остварио контакт" да не задирем превише у ауторов стил.

Znam za tu pandursku naci logiku: žrtva je sama kriva što je mučena/silovana/ubijena!

A šta na to kaže advokat porodice Ćuruvija Slobodan Ružić?

"Za samo 17 meseci ubijen je Slavko Ćuruvija, ubijeno je četvoro ljudi na Ibarskoj magistrali, ubijen je Ivan Stambolić i organizovan je pokušaj ubistva Vuka Draškovića i to su uradili sve isti ljudi, iz Državne bezbednosti," rekao je za N1 advokat porodice Ćuruvija, Slobodan Ružić.

„To se radilo tako što je civilni deo službe DB-a organizovao logistiku, a zatim dolaze ubice, najčešće iz JSO. To je jedan obrazac koji postoji i to je taj zločinački deo službe iako sud to neće da verifikuje. Za samo 17 meseci ubijen je Slavko Ćuruvija, ubijeno je četvoro ljudi na Ibarskoj magistrali, ubijen Ivan Stambolić i organizovan je pokušaj ubistva Vuka Draškovića, i to su uradili sve isti ljudi. Postoji presuda u slučaju ubistva Ivana Stambolića, ali u svim ostalim slučajevima su ti članovi tog istog civilnog dela službe oslobođeni, i to nije slučajno!“
milisav68 milisav68 11:08 04.02.2024

Re: SLAVKO ĆURUVIJA, NOVINAR U CIVILU

Filip Mladenović


"Za samo 17 meseci ubijen je Slavko Ćuruvija, ubijeno je četvoro ljudi na Ibarskoj magistrali, ubijen je Ivan Stambolić i organizovan je pokušaj ubistva Vuka Draškovića i to su uradili sve isti ljudi, iz Državne bezbednosti," [/i]

Za samo 17 meseci je služba državne bezbednosti pod imenom OZNA ubila preko 100.000 ljudi u Srbiji.
Filip Mladenović Filip Mladenović 11:14 04.02.2024

Re: SLAVKO ĆURUVIJA, NOVINAR U CIVILU

milisav68
Filip Mladenović


"Za samo 17 meseci ubijen je Slavko Ćuruvija, ubijeno je četvoro ljudi na Ibarskoj magistrali, ubijen je Ivan Stambolić i organizovan je pokušaj ubistva Vuka Draškovića i to su uradili sve isti ljudi, iz Državne bezbednosti," [/i]

Za samo 17 meseci je služba državne bezbednosti pod imenom OZNA ubila preko 100.000 ljudi u Srbiji.


Kako samo 100.000?! Zar se ne sećate onih Dražinih, Ljotićevskih i Nedićevskih cvećki što su zajedno sa ustašama i domobranima bežali prema Italiji i Austriji, da bi se kolektivno predali Amerikancima i Britancima.

Pa ih ovi vratili oslobodilačkoj partizanskoj vojsci, a tu akciju nazvali: ČIŠĆENJE PALUBE!
predatortz predatortz 11:15 04.02.2024

Re: SLAVKO ĆURUVIJA, NOVINAR U CIVILU

milisav68
Filip Mladenović


"Za samo 17 meseci ubijen je Slavko Ćuruvija, ubijeno je četvoro ljudi na Ibarskoj magistrali, ubijen je Ivan Stambolić i organizovan je pokušaj ubistva Vuka Draškovića i to su uradili sve isti ljudi, iz Državne bezbednosti," [/i]

Za samo 17 meseci je služba državne bezbednosti pod imenom OZNA ubila preko 100.000 ljudi u Srbiji.


Sa jednom bitnom razlikom.
Ovo što Filip navodi, ubijali su svoje.
Niko od ubijenih nije bio bez dubokih veza sa službom koja ih je ubila.

Interni obračun zlikovaca, takoreći.
Nešto što poštenog čoveka ne bi trebalo preterano da uzbuđuje.
Slično kao i kad se mafija trebi među sobom...
Filip Mladenović Filip Mladenović 11:26 04.02.2024

Re: SLAVKO ĆURUVIJA, NOVINAR U CIVILU

predatortz
milisav68
Filip Mladenović


"Za samo 17 meseci ubijen je Slavko Ćuruvija, ubijeno je četvoro ljudi na Ibarskoj magistrali, ubijen je Ivan Stambolić i organizovan je pokušaj ubistva Vuka Draškovića i to su uradili sve isti ljudi, iz Državne bezbednosti," [/i]

Za samo 17 meseci je služba državne bezbednosti pod imenom OZNA ubila preko 100.000 ljudi u Srbiji.


Sa jednom bitnom razlikom.
Ovo što Filip navodi, ubijali su svoje.
Niko od ubijenih nije bio bez dubokih veza sa službom koja ih je ubila.

Interni obračun zlikovaca, takoreći.
Nešto što poštenog čoveka ne bi trebalo preterano da uzbuđuje.
Slično kao i kad se mafija trebi među sobom...


Ako je tako, onda čemu sudovi, zakoni, advokati, ljudsko pravo na fer suđenje?!

Neka se debeovci, mafijaši... trebe među sobom, a mi ćemo da idemo na pecanje i da se preterano ne uzbuđujemo... dok mečka ne zakuca i na naša vrata u takvom okruženju, bez prava i pravde!
predatortz predatortz 11:52 04.02.2024

Re: SLAVKO ĆURUVIJA, NOVINAR U CIVILU

Neka se debeovci, mafijaši... trebe među sobom, a mi ćemo da idemo na pecanje


Tako je!
To je win-win situacija za normalnog, porodičnog čoveka, koji ništa ne gubi kada šljam roka šljam iz svojih redova.

Ćuruviju je ubila služba za koju je radio, kao i razne Arkane, Kundake, Stambolića koji je iz njihovih redova i koji je nekim drugim ljudima jahao po kičmi i useravao im se u živote kada je on bio mudo.

Šta ja time gubim?


Ovlaš preletim preko takvih naslova u novinama kao što preletim kada se mafijaši rokaju između sebe.

U tim krugovima promena dresa se često plaća glavom, akteri to jako dobro znaju.

Što nisu ubili neke druge novinare koji su mnogo žešće pljuvali Slobu?

Zato što se (samo) zbog toga ne ubija!

I evo, da uporedimo dva slučaja ubistva novinara.
Milana Pantića i Slavka Ćuruvije.
Prvi je ubijen jer je pisao nešto što je neku stoku uznemirilo i uzdrmalo. Ta stoka je poslala kretena, batinaša i stvar se izmakla kontroli. Nema Službe, nema izdatog naloga za mere, praćenje, nema protokola, nema službenika koji ujutro dokaze na posao pa idu da ga prate i beleže njegove kontakte.
Ima batinaš i to je to!

Sa druge strane, znaš li koliki je aparat angažovan za Ćuruviju?
Neko je podneo zahtev za stavljanje na mere, neko je taj zahtev odobrio, neko je to morao da kuca, dostavlja, arhivira...
Potom kreću mere, pa se slušaju razgovori, fizički se prati 24)7, za sve se to pišu izveštaji, neko ih čita pa prenosi na nekom kolegijumu... Desetine, možda i stotine uključenih, ili bar upoznatih sa tim poslom.
Da bi ga ubili jer je iznervirao Miru, njegovu bivšu drugaricu?
Sto svedoka!
Što, nisu mogli kao Pantića?

Biće da su tu ipak neke druge igre bile u pitanju.
Koje?
Teško da čemo ikad saznati!
Filip Mladenović Filip Mladenović 12:10 04.02.2024

Re: SLAVKO ĆURUVIJA, NOVINAR U CIVILU

predatortz
Neka se debeovci, mafijaši... trebe među sobom, a mi ćemo da idemo na pecanje


Tako je!
To je win-win situacija za normalnog, porodičnog čoveka, koji ništa ne gubi kada šljam roka šljam iz svojih redova.

Ćuruviju je ubila služba za koju je radio, kao i razne Arkane, Kundake, Stambolića koji je iz njihovih redova i koji je nekim drugim ljudima jahao po kičmi i useravao im se u živote kada je on bio mudo.

Šta ja time gubim?


Ovlaš preletim preko takvih naslova u novinama kao što preletim kada se mafijaši rokaju između sebe.

U tim krugovima promena dresa se često plaća glavom, akteri to jako dobro znaju.

Što nisu ubili neke druge novinare koji su mnogo žešće pljuvali Slobu?

Zato što se (samo) zbog toga ne ubija!

I evo, da uporedimo dva slučaja ubistva novinara.
Milana Pantića i Slavka Ćuruvije.
Prvi je ubijen jer je pisao nešto što je neku stoku uznemirilo i uzdrmalo. Ta stoka je poslala kretena, batinaša i stvar se izmakla kontroli. Nema Službe, nema izdatog naloga za mere, praćenje, nema protokola, nema službenika koji ujutro dokaze na posao pa idu da ga prate i beleže njegove kontakte.
Ima batinaš i to je to!

Sa druge strane, znaš li koliki je aparat angažovan za Ćuruviju?
Neko je podneo zahtev za stavljanje na mere, neko je taj zahtev odobrio, neko je to morao da kuca, dostavlja, arhivira...
Potom kreću mere, pa se slušaju razgovori, fizički se prati 24)7, za sve se to pišu izveštaji, neko ih čita pa prenosi na nekom kolegijumu... Desetine, možda i stotine uključenih, ili bar upoznatih sa tim poslom.
Da bi ga ubili jer je iznervirao Miru, njegovu bivšu drugaricu?
Sto svedoka!
Što, nisu mogli kao Pantića?

Biće da su tu ipak neke druge igre bile u pitanju.
Koje?
Teško da čemo ikad saznati!


Služba je preko svojih medija upravo plasirala ovakva manipulatorska podmetanja: te Ivan Stambolić se sakrio kod ljubavnice, te Slavka Ćuruviju je ubila crnogorska mafija, te Milan Pantić nije trebalo da bude ubijen, već samo "malo" upozoren, te ovo, te ono...

A vrhunac svega je "teorija" da je koleginica Dada Vujasinović izvršila samoubistvo u svom stanu 8. aprila 1994. godine.

Niko, apsolutno niko, ne sme i ne može da bude mučki likvidiran, čak ni najokoreliji ratni zločinac, mafijaš, debeovac...

Ako je Slavko Ćuruvija počinio bilo kakvo krivično delo, oni koji su ga pratili non-stop morali su da ga uhapse, da dežurni tužilac obavi svoj pravnički deo posla, da porodica i advokat budu obavešteni itd.

Evo, imate i grozne slučajeve likvidacija advokata Vladimira Cvijana i političara Olivera Ivanovića. Da li je srpski narod zaslužio da živi i radi u takvoj državi?
Da li su naši hrabri preci umirali za ovakvu državu Srbiju?!
predatortz predatortz 12:22 04.02.2024

Re: SLAVKO ĆURUVIJA, NOVINAR U CIVILU

Evo, imate i grozne slučajeve likvidacija advokata Vladimira Cvijana i političara Olivera Ivanovića. Da li je srpski narod zaslužio da živi i radi u takvoj državi?
Da li su naši hrabri preci umirali za ovakvu državu Srbiju?!


Nije!
Ali ovo državu još uvek vode frakcije onog sistema kojeg ti veličaš.

Srbija još nije oslobođena. Srbija je 1945. samo doživevela transfer jedne zlikovačke ideologije na drugu zlikovačku ideologiju. Silom tuđeg oružja i mimo volje njenih građana.
Srbija još ne uživa slobodu.
A naši hrabri preci sigurno nisu ginuli na Ceru da bi ti veličao onog koji je pod Cerom ubijao njihove žene i decu.
Ti si na hrabre pretke pljunuo veličajući one koji su ih bestijalno ubijali i nemoj da ih prljaš pominjući ih.
shmoo shmoo 12:44 04.02.2024

Re: SLAVKO ĆURUVIJA, NOVINAR U CIVILU

Filip Mladenović
predatortz
milisav68
Filip Mladenović


"Za samo 17 meseci ubijen je Slavko Ćuruvija, ubijeno je četvoro ljudi na Ibarskoj magistrali, ubijen je Ivan Stambolić i organizovan je pokušaj ubistva Vuka Draškovića i to su uradili sve isti ljudi, iz Državne bezbednosti," [/i]

Za samo 17 meseci je služba državne bezbednosti pod imenom OZNA ubila preko 100.000 ljudi u Srbiji.


Sa jednom bitnom razlikom.
Ovo što Filip navodi, ubijali su svoje.
Niko od ubijenih nije bio bez dubokih veza sa službom koja ih je ubila.

Interni obračun zlikovaca, takoreći.
Nešto što poštenog čoveka ne bi trebalo preterano da uzbuđuje.
Slično kao i kad se mafija trebi među sobom...


Ako je tako, onda čemu sudovi, zakoni, advokati, ljudsko pravo na fer suđenje?!


gvozden1 gvozden1 14:27 04.02.2024

Re: SLAVKO ĆURUVIJA, NOVINAR U CIVILU

moralna gromada koja se odaziva na prezime Šolević,

Za razliku od onoga koji se preziva Ulemek, a koji jeste moralna gromada u čiju reč se ne sumnja

Milorad Ulemek Legija, nekadašnji komandant Jedinice za specijalne operacije Državne bezbednosti Srbije, izjavio je pred Specijalnim sudom

Filip Mladenović Filip Mladenović 14:58 04.02.2024

Re: SLAVKO ĆURUVIJA, NOVINAR U CIVILU

gvozden1
moralna gromada koja se odaziva na prezime Šolević,

Za razliku od onoga koji se preziva Ulemek, a koji jeste moralna gromada u čiju reč se ne sumnja

Milorad Ulemek Legija, nekadašnji komandant Jedinice za specijalne operacije Državne bezbednosti Srbije, izjavio je pred Specijalnim sudomI Apelacioni sud je posumnjao u reč "moralne gromade" zvane Legija.

Dakle, Apelacioni sud je poverovao da Legija laže.

Pa što su onda tom lažovu pretili, što su pretili njegovoj porodici uoči svedočenja, i na kraju krajeva, što su tražili od njega da njegovi SAJ zlotvori likvidiraju Ćuruviju, a on to odbio, pa je Radonjić morao da se dokazuje pred Radetom Markovićem i onima kojima je verno služio u svakojakim nedelima i zločinima?
Filip Mladenović Filip Mladenović 15:07 04.02.2024

Re: SLAVKO ĆURUVIJA, NOVINAR U CIVILU

predatortz
Evo, imate i grozne slučajeve likvidacija advokata Vladimira Cvijana i političara Olivera Ivanovića. Da li je srpski narod zaslužio da živi i radi u takvoj državi?
Da li su naši hrabri preci umirali za ovakvu državu Srbiju?!


Nije!
Ali ovo državu još uvek vode frakcije onog sistema kojeg ti veličaš.

Srbija još nije oslobođena. Srbija je 1945. samo doživevela transfer jedne zlikovačke ideologije na drugu zlikovačku ideologiju. Silom tuđeg oružja i mimo volje njenih građana.
Srbija još ne uživa slobodu.
A naši hrabri preci sigurno nisu ginuli na Ceru da bi ti veličao onog koji je pod Cerom ubijao njihove žene i decu.
Ti si na hrabre pretke pljunuo veličajući one koji su ih bestijalno ubijali i nemoj da ih prljaš pominjući ih.


Tito je umro 1980, dakle pre 44 godine.

Komunizam je srušen padom Berlinskog zida 1989. godine, dakle pre 35 godina.

Sve što se u Srbiji događa od te 1989. do danas je posledica činjenica da su umesto komunista vlast u Srbiji preuzeli fašisti, totalitaristi, oličeni u neočetničkoj ideologiji koja relativizuje istorijske činjenice, huška na mržnju i netrpeljivost,
izoluje Srbiju od modernosti i prosperitetne budućnosti, gusla o mitovima i crkvenim zabludama, tera najobrazovanije i najprosvećenije Srpkinje i Srbe u razvijene države Evrope i sveta...

Naši preci, uključujući i mog deda Životu i oca Miloja, sigurno se nisu borili za takvu Srbiju!
gvozden1 gvozden1 15:21 04.02.2024

Re: SLAVKO ĆURUVIJA, NOVINAR U CIVILU


I Apelacioni sud je posumnjao u reč "moralne gromade" zvane Legija.

Dakle, Apelacioni sud je poverovao da Legija laže.

Pa što su onda tom lažovu pretili, što su pretili njegovoj porodici uoči svedočenja, i na kraju krajeva, što su tražili od njega da njegovi SAJ zlotvori likvidiraju Ćuruviju, a on to odbio, pa je Radonjić morao da se dokazuje pred Radetom Markovićem i onima kojima je verno služio u svakojakim nedelima i zločinima?

Ništa normalnije nego sumnjati da takva bitanga laže, šta god da kaže verovatno je da će slagati.

A ti mu veruješ na reč?


Makar da si njegov nivo, da imaš nekog interesa zbog koga bi ti pretili, a da li su mu pretili ili nisu, nego i to možda laže, ti sigurno ne možeš da znaš.


Bilo kako bilo, Ćuruvija je iz tog miljea, DB koji je kasnije prešao u tabloidno novinarstvo.
jovilim_e jovilim_e 15:23 04.02.2024

Re: SLAVKO ĆURUVIJA, NOVINAR U CIVILU

Filip Mladenović
predatortz
Evo, imate i grozne slučajeve likvidacija advokata Vladimira Cvijana i političara Olivera Ivanovića. Da li je srpski narod zaslužio da živi i radi u takvoj državi?
Da li su naši hrabri preci umirali za ovakvu državu Srbiju?!


Nije!
Ali ovo državu još uvek vode frakcije onog sistema kojeg ti veličaš.

Srbija još nije oslobođena. Srbija je 1945. samo doživevela transfer jedne zlikovačke ideologije na drugu zlikovačku ideologiju. Silom tuđeg oružja i mimo volje njenih građana.
Srbija još ne uživa slobodu.
A naši hrabri preci sigurno nisu ginuli na Ceru da bi ti veličao onog koji je pod Cerom ubijao njihove žene i decu.
Ti si na hrabre pretke pljunuo veličajući one koji su ih bestijalno ubijali i nemoj da ih prljaš pominjući ih.


Tito je umro 1980, dakle pre 44 godine.

Komunizam je srušen padom Berlinskog zida 1989. godine, dakle pre 35 godina.
...

Živ je Tito, umro nije
dok je Srba i Srbije!
predatortz predatortz 15:34 04.02.2024

Re: SLAVKO ĆURUVIJA, NOVINAR U CIVILU

Tito je umro 1980, dakle pre 44 godine.


Hitler još 1945., ali sa njim nije umro nacizam.

Tito je umro 1980., ali nakaradni režim koji je instalirao silom, zločinima i otimačinom nikada nije demontiran, nikad se država javno ni suštinski nije odrekla tog režima i njegovih tekovina, naredbodavci i počinioci zločina nikad nisu kažnjeni, a neki su se pred kamerama hvalili da su ubijali i vajkali se zbog toga da su malo ubijali.

Iz nečeg takvog, dok ga ne demontiraš do zadnjeg šrafa, ne može iznići ništa bolje odo ovoga što danas imamo.

Ovo je metastaza tog režima.Filip Mladenović Filip Mladenović 15:43 04.02.2024

Re: SLAVKO ĆURUVIJA, NOVINAR U CIVILU

gvozden1

I Apelacioni sud je posumnjao u reč "moralne gromade" zvane Legija.

Dakle, Apelacioni sud je poverovao da Legija laže.

Pa što su onda tom lažovu pretili, što su pretili njegovoj porodici uoči svedočenja, i na kraju krajeva, što su tražili od njega da njegovi SAJ zlotvori likvidiraju Ćuruviju, a on to odbio, pa je Radonjić morao da se dokazuje pred Radetom Markovićem i onima kojima je verno služio u svakojakim nedelima i zločinima?

Ništa normalnije nego sumnjati da takva bitanga laže, šta god da kaže verovatno je da će slagati.

A ti mu veruješ na reč?


Makar da si njegov nivo, da imaš nekog interesa zbog koga bi ti pretili, a da li su mu pretili ili nisu, nego i to možda laže, ti sigurno ne možeš da znaš.


Bilo kako bilo, Ćuruvija je iz tog miljea, DB koji je kasnije prešao u tabloidno novinarstvo.


Pa šta ako je Ćuruvija iz tog miljea?!

Ubili ga mučki, s leđa, kao i Olivera Ivanovića 2018. godine!

I nema osuđenih!

Pa zar su za takvu državu Srbiju ginuli naši preci?!
Filip Mladenović Filip Mladenović 15:46 04.02.2024

Re: SLAVKO ĆURUVIJA, NOVINAR U CIVILU

predatortz
Tito je umro 1980, dakle pre 44 godine.


Hitler još 1945., ali sa njim nije umro nacizam.

Tito je umro 1980., ali nakaradni režim koji je instalirao silom, zločinima i otimačinom nikada nije demontiran, nikad se država javno ni suštinski nije odrekla tog režima i njegovih tekovina, naredbodavci i počinioci zločina nikad nisu kažnjeni, a neki su se pred kamerama hvalili da su ubijali i vajkali se zbog toga da su malo ubijali.

Iz nečeg takvog, dok ga ne demontiraš do zadnjeg šrafa, ne može iznići ništa bolje odo ovoga što danas imamo.

Ovo je metastaza tog režima.

Optuživati Tita i komunizam za ovo danas je lakrdija.

Aktuelna Srbija je truli plod neočetničkih budalaština, od ratova devedesetih do ove oslobađajuće presude za ubice Slavka Ćuruvije.


predatortz predatortz 15:55 04.02.2024

Re: SLAVKO ĆURUVIJA, NOVINAR U CIVILU

Aktuelna Srbija je truli plod neočetničkih budalaština, od ratova devedesetih do ove oslobađajuće presude za ubice Slavka Ćuruvije.


Hoćeš da kaeš da su svi srpski oficiri u JNA bili četnici, a oni na hrvatskoj strani valjda ustaše?
Pa, kako majku mu?;
Odakle da se toliki četnici provuku u vojsku, policiju, politiku, a svi imali crvene knjižice?
Pa onda hoćeš da kažeš da je SDB, ponos Titove države, nastala iz slavne OZNE bila četnička?

Izvini, meni je mnogo verovatnije to da su Vuk, Šešelj i još par opskurnih likova bili lažni četnici, podmetnuta kukavičija jaja, od ovoga što ti tvrdiš - da su svi oficiri, podoficiri slavne JNA i još slavnije SDB bili zapravo četnici!


gvozden1 gvozden1 16:36 04.02.2024

Re: SLAVKO ĆURUVIJA, NOVINAR U CIVILU


Pa šta ako je Ćuruvija iz tog miljea?!

Ubili ga mučki, s leđa, kao i Olivera Ivanovića 2018. godine!

Pa dešavaju se takve stvari, kad si sa njima, teško je preći na drugu stranu, zna i glava da ode.

On probao, al se preigrao.

Nego, da je jedini koji je ubijen a da je ostalo nepresuđeno, pa i da se sekiramo, ali pošto je samo jedan od mnogih, ne znam zašto bismo baš to ubistvo izdvajali.
Filip Mladenović Filip Mladenović 17:14 04.02.2024

Re: SLAVKO ĆURUVIJA, NOVINAR U CIVILU

gvozden1

Pa šta ako je Ćuruvija iz tog miljea?!

Ubili ga mučki, s leđa, kao i Olivera Ivanovića 2018. godine!

Pa dešavaju se takve stvari, kad si sa njima, teško je preći na drugu stranu, zna i glava da ode.

On probao, al se preigrao.

Nego, da je jedini koji je ubijen a da je ostalo nepresuđeno, pa i da se sekiramo, ali pošto je samo jedan od mnogih, ne znam zašto bismo baš to ubistvo izdvajali.


To ubistvo je za izdvajanje zato što te vlastita država likvidira, umesto da te štiti ili u najgorem, da ti obezbedi fer sudjenje sa advokatom.
Filip Mladenović Filip Mladenović 17:18 04.02.2024

Re: SLAVKO ĆURUVIJA, NOVINAR U CIVILU

predatortz
Aktuelna Srbija je truli plod neočetničkih budalaština, od ratova devedesetih do ove oslobađajuće presude za ubice Slavka Ćuruvije.


Hoćeš da kaeš da su svi srpski oficiri u JNA bili četnici, a oni na hrvatskoj strani valjda ustaše?
Pa, kako majku mu?;
Odakle da se toliki četnici provuku u vojsku, policiju, politiku, a svi imali crvene knjižice?
Pa onda hoćeš da kažeš da je SDB, ponos Titove države, nastala iz slavne OZNE bila četnička?

Izvini, meni je mnogo verovatnije to da su Vuk, Šešelj i još par opskurnih likova bili lažni četnici, podmetnuta kukavičija jaja, od ovoga što ti tvrdiš - da su svi oficiri, podoficiri slavne JNA i još slavnije SDB bili zapravo četnici!
Naravno da nisu svi oficiri četnici i ustaše.

Radi se o tome da su u Hrvatskoj i u Srbiji PREVLADALE ustašoidne i neočetničke političke snage od 1989. godine.

Dogovor Zlobe i Franje 25. marta 1991. u Karadjordjevu o podeli BiH bio je samo uvertira za KONAČNO prevladavanje ovih političkih snaga.
predatortz predatortz 17:18 04.02.2024

Re: SLAVKO ĆURUVIJA, NOVINAR U CIVILU

To ubistvo je za izdvajanje zato što te vlastita država likvidira, umesto da te štiti ili u najgorem, da ti obezbedi fer sudjenje sa advokatom.


Upravo si opisao desetine hiljada ubistava onih koje je ubio režim tvog Tita.
Ubistava bez suda, bez osude nalogodavaca i onih koji su ih počinili, uz veličanje režima koji je to radio.

I sad se isčuđavaš što nas boli ona stvar što je vaš Sloba ubio vašeg Ćuruviju?!

Trebite se, imate našu podršku!
gvozden1 gvozden1 17:24 04.02.2024

Re: SLAVKO ĆURUVIJA, NOVINAR U CIVILU


To ubistvo je za izdvajanje zato što te vlastita država likvidira, umesto da te štiti ili u najgorem, da ti obezbedi fer sudjenje sa advokatom.

Po tome je jedinstveno?:)

Upravo suprotno, svaka država ubija svoje pripadnike službi, i skoro nikad se ne sazna istina o tome.

Komunističke posebno, na hiljade ubijenih bez sudskog epiloga, od Staljinove do Brozove službe.

Ali su vas kad je ovaj slučaj u pitanju navukli na priču o novinaru, kao da ništa drugo u životu nije radio, i kao da je uređivao neke važne novine.
Uređivao đubre tabloidno.
milisav68 milisav68 18:48 04.02.2024

Re: SLAVKO ĆURUVIJA, NOVINAR U CIVILU

Filip Mladenović
Kako samo 100.000?! Zar se ne sećate onih Dražinih, Ljotićevskih i Nedićevskih cvećki što su zajedno sa ustašama i domobranima bežali prema Italiji i Austriji, da bi se kolektivno predali Amerikancima i Britancima.

Znači baš te briga što je OZNA ubijala po Srbiji?
Filip Mladenović Filip Mladenović 21:37 04.02.2024

Re: SLAVKO ĆURUVIJA, NOVINAR U CIVILU

milisav68
Filip Mladenović
Kako samo 100.000?! Zar se ne sećate onih Dražinih, Ljotićevskih i Nedićevskih cvećki što su zajedno sa ustašama i domobranima bežali prema Italiji i Austriji, da bi se kolektivno predali Amerikancima i Britancima.

Znači baš te briga što je OZNA ubijala po Srbiji?


OZNA je ubijala na teritoriji čitave Jugoslavije, i to najviše kolaboracioniste, kvislinge, ratne profitere...

Na žalost, medju žrtvama je bilo i nevinih ljudi i to je za svaku osudu!
Filip Mladenović Filip Mladenović 21:40 04.02.2024

Re: SLAVKO ĆURUVIJA, NOVINAR U CIVILU

gvozden1

To ubistvo je za izdvajanje zato što te vlastita država likvidira, umesto da te štiti ili u najgorem, da ti obezbedi fer sudjenje sa advokatom.

Po tome je jedinstveno?:)

Upravo suprotno, svaka država ubija svoje pripadnike službi, i skoro nikad se ne sazna istina o tome.

Komunističke posebno, na hiljade ubijenih bez sudskog epiloga, od Staljinove do Brozove službe.

Ali su vas kad je ovaj slučaj u pitanju navukli na priču o novinaru, kao da ništa drugo u životu nije radio, i kao da je uređivao neke važne novine.
Uređivao đubre tabloidno.


Imate li barem trenutke saosećanja, pre svega prema ćerki i sinu Slavka Ćuruvije.

I da li biste ispisivali iste ovakve bezdušne komentare da je Slavko bio Vaš brat, kolega, prvi komšija...?
gvozden1 gvozden1 21:59 04.02.2024

Re: SLAVKO ĆURUVIJA, NOVINAR U CIVILU

Imate li barem trenutke saosećanja, pre svega prema ćerki i sinu Slavka Ćuruvije.

E, zajebi me te patetike.

Kao da je presudno kako se njegova deca osećaju.
Filip Mladenović Filip Mladenović 22:05 04.02.2024

Re: SLAVKO ĆURUVIJA, NOVINAR U CIVILU

gvozden1
Imate li barem trenutke saosećanja, pre svega prema ćerki i sinu Slavka Ćuruvije.

E, zajebi me te patetike.

Kao da je presudno kako se njegova deca osećaju.


To nije patetika, već ETIKA!
predatortz predatortz 22:05 04.02.2024

Re: SLAVKO ĆURUVIJA, NOVINAR U CIVILU

Na žalost, medju žrtvama je bilo i nevinih ljudi i to je za svaku osudu!


Ma, sitnica!
Događa se!
Par desetina hiljada...
Ono, jeste redak primer u istoriji da oslobodioci ubiju više ljudi nego što je ubio okupator, ali...


gvozden1 gvozden1 22:18 04.02.2024

Re: SLAVKO ĆURUVIJA, NOVINAR U CIVILU

To nije patetika, već ETIKA!

O čijoj etici govoriš?
Ćuruvija je nije imao, najpre sarađivao sa DB, a onda im okrene leđa, i kao sad je na drugoj strani.
Etika i UDBA nikad nisu išli zajedno.

Tu ni e od etike nema, džabe mu što je imao decu, to ne znači ništa kad se o takvima radi.
bene_geserit bene_geserit 23:33 04.02.2024

Re: SLAVKO ĆURUVIJA, NOVINAR U CIVILU

ETIKA

O etici priča čovek koji slavi Tita, najvećeg zlikovca na ovim prostorima u novijoj istoriji.
Filip Mladenović Filip Mladenović 03:09 05.02.2024

Re: SLAVKO ĆURUVIJA, NOVINAR U CIVILU

bene_geserit
ETIKA

O etici priča čovek koji slavi Tita, najvećeg zlikovca na ovim prostorima u novijoj istoriji.


Toliki je zlikovac bio da je tokom njegove vladavine od 1945. do 1980. rodjen najveći broj Srpkinja i Srba: svake godine preko 100 hiljada novorodjenih!

A sada, kada je Srbija postala ekonomski tigar i kada više nema Titove diktature?
Broj živorođenih u Srbiji u 2023. godini iznosio je 60.813, što je najmanji broj od Drugog svetskog rata, dok je najviše beba u posleratnom periodu rođeno 1950. godine, skoro 200 000!
Filip Mladenović Filip Mladenović 03:14 05.02.2024

Re: SLAVKO ĆURUVIJA, NOVINAR U CIVILU

gvozden1
To nije patetika, već ETIKA!

O čijoj etici govoriš?
Ćuruvija je nije imao, najpre sarađivao sa DB, a onda im okrene leđa, i kao sad je na drugoj strani.
Etika i UDBA nikad nisu išli zajedno.

Tu ni e od etike nema, džabe mu što je imao decu, to ne znači ništa kad se o takvima radi.


Ako ništa drugo, imao je etiku da JAVNO ukaže kuda Srbiju vodi Zloba i većinska podrška srpskog naroda tom ratnom zločincu!

A što se tiče njegove dece, ona su 2013. godine osnovali Fondaciju sa očevim imenom i vredno rade na promovisanju slobode medija i profesionalnog novinarstva u ovoj neočetničkoj imitaciji od države!
jovilim_e jovilim_e 08:32 05.02.2024

Re: SLAVKO ĆURUVIJA, NOVINAR U CIVILU

Filip Mladenović
bene_geserit
ETIKA

O etici priča čovek koji slavi Tita, najvećeg zlikovca na ovim prostorima u novijoj istoriji.


Toliki je zlikovac bio da je tokom njegove vladavine od 1945. do 1980. rodjen najveći broj Srpkinja i Srba: svake godine preko 100 hiljada novorodjenih!

A sada, kada je Srbija postala ekonomski tigar i kada više nema Titove diktature?
Broj živorođenih u Srbiji u 2023. godini iznosio je 60.813, što je najmanji broj od Drugog svetskog rata, dok je najviše beba u posleratnom periodu rođeno 1950. godine, skoro 200 000!

Jeste.
Da nije bilo Tite, Srpkinje ne bi ni rađale!
Bože dragi, kada se čitaju ove tvoje idiotarije, i tebi sličnih, onda ne treba ni da se čudi zašto smo ovde gde jesmo.
milisav68 milisav68 08:47 05.02.2024

Re: SLAVKO ĆURUVIJA, NOVINAR U CIVILU

Filip Mladenović
Na žalost, medju žrtvama je bilo i nevinih ljudi i to je za svaku osudu!

Pa gde je taj tekst o osudi OZNA-e?
Filip Mladenović Filip Mladenović 01:55 03.02.2024

Zašto je pobegao čak u Afriku M. Kurak?

Miroslav Miki Kurak juče je i zvanično oslobođen da je ispalio smrtonosne hice u Slavka Ćuruviju, vlasnika magazine “Evropljanin” i dnevnih novina “Dnevni telegraf”.

Kurak je bio jedan od najvernijih pripadnika tajne srpske policije, čovek od bezgraničnog poverenja mnogih šefova Državne bezbednosti - od Jovice Stanišića do Radomira Markovića.

Mladi Kurak se prvo priključio uniformisanoj policiji, odnosno tadašnjem Resoru javne bezbednosti. Kasnije prelazi u RDB, koji je napustio pre svog najboljeg druga Ratka Romića.

Kurak je sprovodio obuku zajedno sa Draganom Filipovićem Fićom, pripadnikom Druge uprave DB-a. Tačnije, bio je instruktor obuke borbenog pucanja i pucanja iz pokreta u Jedinici za specijalne operacije i obavljao je posebne zadatke za DB. Dejan Slišković, nekadašnja “crvena beretka”, svedočio je 2011. pred sudom o njegovim vezama sa Kurakom sa kojim se intenzivno družio.

"Miroslav i ja smo izuzetno dobri drugari i sa njim nikada nisam bio u zavadi. Ponašao se zaštitnički prema meni. Bili smo zajedno na ratištima. Kuraka sam 1996. upoznao sa njegovom budućom suprugom iz Pančeva. Kasnije sam ga ređe viđao. Sa Ratkom Romićem je bio najbolj drugar, zajedno su držali klub “Sanset”. Tada je već počeo da odlazi na Kipar."

Dejan Slišković, pripadnik JSO, svedočio je i da je Kurak dovođen u vezu sa ubistvom Vladana Petrovića (29). Vlasnik kafića “Regina” ubijen je 11. aprila 1993. godine, a u međusobnoj pucnjavi Kurak je ranjen. Bio je i na listi sumnjivih za ubistvo Zorana Ristovića Priketa, pripadnika JSO, čije je telo pronađeno juna 2001.

Zanimljivo je i da se Kuraku, iako je već godinama u bekstvu u Africi, pod nerazjašnjenim okolnostima, i pored postojanja međunarodne poternice, uredno produžava pasoš Srbije, što sugeriše da i dalje ima podršku i zaštitu nekog moćnog iz obaveštajnih struktura ove zemlje. To možemo zaključiti i iz činjenice da, iako je lociran na teritoriji jedne afričke zemlje, niko od nadležnih državnih organa nije preduzeo nijednu radnju u pravcu njegovog hapšenja.

Filip Mladenović Filip Mladenović 02:20 03.02.2024

Dosije "ĆURAN"

Klupko za razjašnjenje ovog ubistva počelo je da se odmotava tek nakon što je u javnosti u novembru 2000. godine osvanuo DB dokument pod nazivom “Dosije Ćuran“.

Nervozna i ishitrena reakcija optuženog Radomira Markovića na pojavljivanje ovog dokumenta u novinama, kada je izjavio za dnevni list “Politika“ da Slavko Ćuruvija nije bio predmet obrade Službe, jasno je pokazala da je onaj ko je plasirao ovaj originalni dokument u javnost pogodio u sam centar.

Na razne načine i tada kada je ovaj dokument osvanuo u novinama, a i kasnije, posebno snažno u toku glavnog pretresa, osporavana je od strane optuženih autentičnost dokumenta “Ćuran“. Optuženi su bezuspešno pokušali da fokus interesovanja prebace na potpuno nebitnu činjenicu, a to je kako je moguće da ovakav dokument iz Službe dospe u javnost, kao i ko je to učinio, pošto je takav akt pojedinca koji je to učinio po njima teško krivično delo, izdaja Službe i slično.

Pojavljivanje ovog dokumenta u javnosti zakotrljalo je grudvu snega niz brdo i ništa više nije moglo da je zaustavi, i pored silnih opstrukcija.

A šta je to što smo utvrdili iz tog dokumenta i iz drugih dokaza izvedenih na glavnom pretresu u vezi sa predmetnom tajnom pratnjom?

Utvrdili smo da je Slavko Ćuruvija praćen od strane 9-og odeljenja CRDB Beograd, tzv. pratećeg odeljenja, 10. i 11. aprila 1999. godine, da sa tom aktivnošću nije bio upoznat svedok Predrag Gikić, koji je kao operativni radnik u okviru Službe bio zadužen za Slavka Ćuruviju, da je pratnja naložena sa krajnje sumnjivim zadatkom da se utvrdi nekakav kontakt, odn. veza Slavka Ćuruvije, da je tajna pratnja možda sprovođena formalno po propisima, ali atipično, dakle, na način kako se do tada nikada nije radila, da bi, nakon što je 10. aprila javljeno da je Slavko Ćuruvija ušao u svoj stan, optuženi Radonjić vikao na podređene zašto se češće nisu javljale tzv. promene, iako su one javljane onako kako je to bilo uobičajeno, a upravo nije bilo uobičajeno da se o pratnji redovno izveštava Načelnik CRDB Beograd.

Zatim, da je pratnja nastavljena sledećeg dana, 11. aprila 1999, da se tada javljalo mnogo češće, te da je prekinuta zbog navodnog utvrđivanja veze, odnosno kontakta koji je ostvario Ćuruvija, da bi posle svega par minuta od prekida pratnje Slavko Ćuruvija brutalno ubijen u haustoru pre ulaza u svoju zgradu.

Da je tajna pratnja zaista bila atipična, vrlo ubedljivo na ovom pretresu svedočili su bivši rukovodioci Službe u vreme ubistva Stevan Nikčević i Vladimir Nikolić, kao i dva bivša visoka rukovodica Službe Momir Radosavljević i Goran Petrović, kao i načelnik 9. odeljenja CRDB Beograd u vreme ubistva Dragan Pavić, posebno u svojoj izjavi datoj u prethodnom postupku, kao i nekoliko pripadnika 9. odeljenja koji su učestvovali u konkretnoj tajnoj pratnji, takođe, posebno u svojim izjavama u prethodnom postupku.
Kasnije na glavnom pretresu ovi pripadnici pratećeg odeljenja su svoje izjave, pod uticajem “amnezije“ ili nekih svojih ličih razloga, pretpostavljam straha, ili ublažavali ili tvrdili da se ne sećaju, ili čak govorili suprotno, ali bitno je da je svako od njih rekao da ostaje kod svoje izjave date u prethodnom postupku.

Osim što je utvrđeno da je ova tajna pratnja bila atipična, postoji čitav niz pitanja na koja optuženi Radonjić nije dao odgovor, ili je sam izjavio da je preduzeo neke službene radnje koje odstupaju od uobičajenog postupanja.

Od optuženog Radonjića nismo dobili odgovor na pitanje na osnovu čijih saznanja je doneo odluku da se prati Ćuruvija, s obzirom da nije postojao predlog operativnog radnika Gikića. Posle ubistva Ćuruvije njegov dosije donosi mu lično Gikić, što je takođe neuobičajeno, pošto se u Službi striktno poštuje načelo subordinacije.

Radonjić nije objasnio ni zašto je tražio vozilo od Pavića, a ne iz operative CRDB, što bi bilo logičnije, ako tražite za kolegu Romića vozilo koje treba da mu zameni navodno pokvareni automobil. Razlog zašto je tražio odmah vozilo od Pavića je taj što ta vozila nisu u evidenciji MUP-a, što ukazuje na posebne razloge zbog kojih je vozilo potrebno Romiću, a koji razlozi su očigledno bili u vezi sa izvršenjem ovog ubistva. Svedok Milovan Popivoda posvedočio je da je jedino njemu mogao da se obrati Romić ako mu treba drugi auto. Objasnio je na izričito pitanje Romića da nije praksa da se vozilo traži od Načelnika Službe, već svako mora da vozilo traži u svojoj službi.
Filip Mladenović Filip Mladenović 02:29 03.02.2024

MOBILNI TELEFONI KAO DOKAZI:

Optuženi Radonjić negira i telefonsku komunikaciju sa optuženim Kurakom, iako u spisima predmeta postoji dokaz o toj komunikaciji. Normalno je da negira ovu komunikaciju, pošto u vreme ubistva Miroslav Kurak nije bio radnik Službe, pa bi optuženom bilo vrlo teško da objasni zašto bi Načelnik CRDB Beograd bio u komunikaciji sa nekim ko nije radnik Službe, nije mu ni prijatelj, te nema ni privatnih razloga zašto bi se sa njim čuo, a tek bi bilo teško da objasni zašto se čuo u vreme ubistva Ćuruvije, pri čemu se optuženi Kurak u vreme ubistva i dan pre ubistva nalazio u rejonu ubistva.

Optuženi Romić nije uspeo do kraja glavnog pretresa da objasni šta će on u rejonu ubistva Slavka Ćuruvije. U svojoj prvoj izjavi naveo je da je na dan ubistva bio na poslu osam sati, i to na lokaciji u ul. Danice Marković na Voždovcu, a da je zatim u Borči bio na porodičnom ručku ili večeri povodom ćerkinog rođendana. Naknadno je pokušao da upodobi svoju odbranu ovoj činjenici gde mu je lociran mobilni telefon u vreme ubistva, pa je objasnio da je od kuće putovao na posao preko ulice Takovske, pa kneza Miloša i onda preko autoputa, te da, iako je to malo zaobilazno, to je radio da bi izbegao gužvu u saobraćaju. Na ovaj način želeo je da ukaže da ukoliko kolima prođe kroz Takovsku ulicu, može da se dogodi da mu neka od baznih stanica u rejonu mesta gde je ubijen Slavko Ćuruvija registruje telefon. Međutim, dana 10. aprila 1999. godine optuženi Romić je koristio mobilni telefon koji je registrovala Bazna stanica Hilandarska 2 u 14.19 časova, i u 15.27 časova, dakle, nije mogao sat vremena da prolazi pored ove bazne stanice, a plus je oba puta zvao baš Miroslava Kuraka. Dana 11. aprila, na dan ubistva, sa iste ove bazne stanice telefon optuženog Romića registrovan je u 16.38 časova (zvao Kuraka) i 16.39 časova (zvao Radonjića), a registrovala ga je i Bazna stanica Takovska 2 u 16.58 časova, što opet čini razliku od dvadeset minuta, čime se isključuje mogućnost da se radi o prolasku kolima optuženog dok ide prema poslu, a da ne kažemo da je svaki od ovih poziva upućen baš ljudima koji su ovde takođe u statusu optuženih.
mlatisa mlatisa 08:27 03.02.2024

Re: MOBILNI TELEFONI KAO DOKAZI:

Filip


Чак и у петпарачким крими серијама кажу да није битно ко је за шта крив него шта се може доказати.

Ја верујем да га је "држава" убила али ова конкретна теорија дата у оптужници очигледно није поткрепљена доказима. Чак и његова супруга каже да то нису били окривљени.

Од оних који су били прецртани белим листићима се можда и могло очекивати да нешто ураде по питању решавања случаја. Али од ових који су дошли се не може очекивати ништа боље од млевења људи.

Уосталом, Асанжа треба ослободити!Filip Mladenović Filip Mladenović 10:59 03.02.2024

Re: MOBILNI TELEFONI KAO DOKAZI:

Policijski pukovnik Dragan Kecman:

"U tom trenutku, kako ona svedoči, od rafala se diže prašina u tom prolazu, ne vidi se dobro – oni su u tamnom prolazu, ona dobija udarac… Garantujem vam da je ona, u tom trenutku, mogla videti samo koliko je osoba iza nje. Sve ostalo je diskutabilno, verujte mi.

Lično sam joj pokazivao fotografije lica iz tog vremena koja su se dovodila u vezu sa ubistvom, pošto je bio bačen spin (da je ubica Ćuruvije kriminalac Luka Pejović, prim.nov.). Da je ona u tom prvom momentu prepoznala tu osobu, ona bi rekla: „Da, to je ta osoba.” Ali ona je doslovce rekla, citiram: „On liči likom. Nije taj. Podseća na izvršioca.”

Ako uporedite te slike, videćete da su u to vreme sličnih fizionomija i jedan i drugi. Konkretno mislim na tu osobu koja je služila kao spin i osobu kojoj je napisana krivična prijava.

Cenzolovka: Romić i Luka Pejović ili Kurak i Luka Pejović?

Kecman: Kurak i taj. Da je Prpa mogla da prepozna – to bi bio kraj. Bila bi napisana krivična prijava tom (Pejoviću, prim nov.)… Ali nije, ona je rekla: „Ne, samo liči.”

Ubeđen sam da nije mogla da vidi sa 100 posto sigurnosti i to da upamti tako da bi mogla, bez griže savesti, da izađe pred sud, u nekog uperi prstom i kaže: „Da, to je taj.”
Filip Mladenović Filip Mladenović 12:57 03.02.2024

PRAKSA DE-BE-a

Operativac RDB-a Predrag Gikić, iako je mesecima bio zadužen za prisluškivanje Slavka Ćuruvije, rekao je u svom svedočenju da uopšte nije bio obavešten da Ćuruviju prate od 8. do 11. aprila 1999. godine.

Ta forma, zatvorena obrada prema Ćuruviji, bila je zato da što manje ljudi zna da se prema njemu primenjuju mere. U to vreme NATO agresije, kad ratne okolnosti zahtevaju izuzetno veliki broj aktivnosti RDB-a, angažuje se najznačajniji centar, beogradski centar RDB-a, da neprestano prati Slavka Ćuruviju, koji se u to vreme šeta sa Brankom Prpom Kalemegdanom i Knez Mihailovom ulicom, jer nema više nikakve mogućnosti da medijski deluje zbog ratne cenzure.

Ubistvo Ivana Stambolića, atentat na Ibarskoj magistrali i atentat na Vuka Draškovića u Budvi pokazuju da je postojao isti DB modus operandi kao i prilikom streljanja Slavka Ćuruvije: lica se prate da bi bila likvidirana!
Filip Mladenović Filip Mladenović 17:27 03.02.2024

Bože, pravde...

Apelacioni sud u Beogradu oslobodio je četvoricu optuženih za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije, a odluku je donelo sudsko veće na čelu sa Nadom Hadži Perić.

Ista sudijka, koja je ubici Andree Bojanić, Aleksandru Mitroviću, presudila kućni pritvor sa nanogicom u trajanju od 12 meseci, minus vreme provedeno u zatvoru 2013. godine (oko 2 meseca)!!!
predatortz predatortz 17:27 03.02.2024

Neosporno je...

Da je država, odnosno njena služba bezbednosti, ubila Slavka Ćuruviju.

To niko ozbiljan neće ni pokušati da dovodi u pitanje.

Samo, postavlja se pitanje zbog čega. Zbog čega je jedan novinar duže vremena praćen, prisluškivan, vođene beleške o svakom njegovom kontaktu? Jer to liči na ozbiljan proces prikupljanja dokaza u koji mora da bude uključeno više državnih organa i desetine lica.

Pisao o porodici?
Jaka stvar! Pisali su mnogi, neki i mnogo gore.

Zbog čega bi se onda vodila operacija tolikih razmera? Ostavljale beleške, tragovi, pisano u protokole, tehnika slušala i beležila razgovore?

Mnogo svedoka ako želiš nekog da ubiješ iz razloga povređene sujete.

Ako je lice na merama, kažem ako, imalo kontakte sa stranim službama ili drugim bezbednosno interesantnim licima i organizacijama, ako je sarađivalo sa istim, onda je cela ta mašinerija neophodna i čak po zakonu obavezna.

A ubistvo nekog takvog u ratu nije nikakvo čudo.

Sve ovo kažem ako jeste, a nemam ni jedan dokaz ni da jeste ni da nije, samo razmišljam racionalno.
angie01 angie01 19:21 03.02.2024

Re: Neosporno je...

Ako je lice na merama, kažem ako, imalo kontakte sa stranim službama ili drugim bezbednosno interesantnim licima i organizacijama, ako je sarađivalo sa istim, onda je cela ta mašinerija neophodna i čak po zakonu obavezna.

A ubistvo nekog takvog u ratu nije nikakvo čudo.


kakav sramotan komentar,...o slucaju Curuvija je sve poznato, od pocetka progona, pa do kraja, da je bio u vezi sa stranim sluzbama, to bi bila veleizdaja i ne bi bilo sporno da se zbog toga uhapsi i robija,...u kakvom ratu je bio Beograd?...neje njega pogodila bomba, nego je mucki ubijen na ulici.
Filip Mladenović Filip Mladenović 14:52 04.02.2024

PROTEST ISPRED APELACIONOG SUDA, u 14 h

Nakon 10 meseci skrivanja od javnosti, Apelacioni sud je u petak, 2. 2. 2024. objavio odluku kojom je četvoricu bivših pripadnika Resora državne bezbednosti oslobodio krivice za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije.

Čak 25 godina nakon ubistva koje je naručila i organizovala država i 9 godina od početka suđenja, ubistvo Slavka Ćuruvije ostaje nekažnjen zločin, a građani Srbije ostaju bez pravde.

Izbili su nam dah. Zanemeli smo.


Nema više tih reči koje možemo da uputimo pravosuđu koje se predalo pred silom.


Pokažimo im to! U ponedeljak, 5. februara 2024, u 14 sati ispred Apelacionog suda u Nemanjinoj 9 u Beogradu.


Dođi, povedi prijatelje i rođake, i ponesi ogledalo – da pokažemo pravosuđu sopstveni odraz.


Slavko Ćuruvija Fondacija, NDNV, NUNS, AOM, Local press, KUM Nezavisnost, ANEM, UNS, Asocijacija medija

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana